Strukturen i Revisionsberättelsen

Revisorerna åtar sig att varje år utarbeta en revisionsberättelse som detaljerat redogör för deras granskning av styrelsens arbete. Berättelsen ska innehålla en översikt över de områden som granskats, inklusive men inte begränsat till styrelseprotokoll och bokföring. Vidare ska revisionsberättelsen innehålla revisorernas rekommendationer angående beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen till årsmötet.

Presentation för Medlemmarna

Under årsmötet presenterar revisorerna sina iakttagelser och slutsatser från granskningen till medlemmarna. Denna presentation är avgörande och sker före omröstningen om ansvarsfrihet för styrelsen. Om den ekonomiska granskningen och förvaltningsrevisionen visar att allt står rätt till, kommer revisorerna att rekommendera att årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet.