Revisorernas Roll och Ansvar

Medlemmarna väljer revisorerna vid årsmötet för att granska styrelsens arbete och agera som deras ombud. Stadgarna bestämmer antalet revisorer. Dessa revisorer arbetar aktivt under hela året för att säkerställa en kontinuerlig översyn.

Ekonomisk Granskning

Revisorerna granskar regelbundet styrelsens hantering av föreningens ekonomi. De ser över ekonomiska rapporter, bokföring och verifikationer och jämför dessa med budgeten. Dessutom undersöker de styrelsens rutiner för ekonomiska beslut, inklusive hur kommittéer och utskott följer reglerna för utgifter.

Förvaltningsrevision

Revisorerna ansvarar också för att övervaka styrelsens beslut och diskussioner genom att läsa styrelsemötesprotokollen. De säkerställer att styrelsens beslut inte strider mot stadgarna och att styrelsen håller sig inom sitt uppdragsgränser. Att följa upp och se till att genomföra de beslut årsmötet och medlemmarna fattat är en viktig del av deras arbete.

Samarbete

Ett öppet och regelbundet samarbete mellan revisorerna och styrelsen är viktigt. Genom att delta i styrelsemöten kan revisorerna ge feedback och råd till styrelsen. Vid bokslutsmötet är det särskilt viktigt att revisorerna får ställa frågor för att förstå styrelsens arbete bättre. Även om de arbetar nära varandra, måste revisorerna och styrelsen respektera sina oberoende roller. Både styrelsemedlemmar och revisorer tjänar föreningen med de uppdrag årsmötet har gett dem.