Stöd för Sociala Initiativ: Bidrag och Fonder för Humanitära och Solidaritetsprojekt

Ideella organisationer som arbetar med humanitära, sociala och internationella solidaritetsprojekt har tillgång till ett brett spektrum av fonder och bidrag. Dessa resurser syftar till att stärka barns, ungdomars och personer med funktionsnedsättningars ställning i samhället, samt att främja välfärd, livskvalitet, delaktighet, och jämlikhet. Nedan finner du en sammanfattning av några viktiga bidragsgivare inom dessa områden.

Centrala Bidragsgivare och Deras Syften

Arvsfonden

Arvsfonden fokuserar på att utveckla samhällets välfärd och livskvalitet genom att stödja projekt som bidrar till social, etnisk och kulturell integration, med särskilt fokus på barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättningar.

Brottsofferfonden

Denna fond erbjuder ekonomiskt stöd till verksamheter och projekt som är inriktade på att stödja brottsoffer, bidragande till deras återhämtning och välbefinnande.

Crafoordska Stiftelsen

Crafoordska Stiftelsen ger bidrag till en mängd områden inklusive humanitär och social verksamhet, kultur, samt vård och utbildning av barn och ungdom.

Folke Bernadottes Minnesfond

Fonden erbjuder stipendier för internationella ungdomsutbyten och toleransresor, vilka främjar global förståelse och fred.

Forum Civ

Stöder utvecklingssamarbete och informationsinsatser globalt och i Sverige, inklusive ungdomsledda projekt, med målet att stärka dialogen och kunskapen om globala utvecklingsfrågor.

Nordiska Ministerrådet

Fördelar bidrag till projekt som fördjupar och stimulerar det nordiska samarbetet, stärkande banden mellan de nordiska länderna.

Olof Palmes Minnesfond

Stödjer projekt som främjar internationellt utbyte, fred, nedrustning, samt bekämpning av rasism och främlingsfientlighet.

Socialstyrelsen

Ger bidrag till organisationer som arbetar med bland annat funktionshindrades rättigheter, stöd till utsatta barn och deras familjer, samt bekämpning av missbruk. Socialstyrelsen

Stiftelsen Konung Gustaf V:s 90-årsfond

Fokuserar på att främja internationellt samarbete och utbildning av ungdomsledare för att stärka ideell ungdomsverksamhet.

Stiftelse Kronprinsessans Margaretas Minnesfond

Utdelar medel till inhemska sociala och välgörande ändamål, stödjande en rad olika sociala initiativ.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)

Arbetar för att öka ungdomars delaktighet och inkludering i samhället genom att fördela bidrag till ungdomars egna organisationer och föreningar.

Att Söka Bidrag

När du förbereder din ansökan, se till att noggrant bekanta dig med bidragsgivarens specifika riktlinjer och prioriteringar. En välstrukturerad ansökan som tydligt visar hur ditt projekt överensstämmer med bidragsgivarens mål kommer att öka dina chanser att få stöd. Glöm inte att tydligt beskriva projektets mål, målgrupp, förväntade resultat och en detaljerad budget.

Genom att dra nytta av dessa bidrag kan organisationer fortsätta att göra viktiga bidrag till samhället, stärka solidaritet och främja ett mer jämlikt och inkluderande samhälle.