För föreningar som har anställda eller betalar medlemmar för utfört arbete. Är det viktigt att förstå och följa reglerna kring skatteavdrag och arbetsgivaravgifter. Dessa skyldigheter gäller inte bara för löner utan också för arvoden till exempelvis styrelsemedlemmar. Skatteverket tillhandahåller en broschyr som detaljerat beskriver arbetsgivarens skyldigheter, vilken är tillgänglig på deras hemsida.

Hantering av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter

När du anställer någon med en A-skattesedel måste du göra avdrag för preliminär skatt och betala arbetsgivaravgifter på ersättningen. Denna skyldighet omfattar både juridiska och fysiska personer, men skyldigheten att betala arbetsgivaravgifter begränsas till fysiska personer.

För att korrekt beräkna skatteavdraget bör du följa skattetabellen och vid behov kontakta Skatteverket för vägledning. Från och med inkomståret 2019 infördes nya regler som kräver att de flesta arbetsgivare. Redovisar utbetalningar och skatteavdrag på individnivå i arbetsgivardeklarationen varje månad. Detta innebär att den årliga kontrolluppgiften för dessa utbetalningar inte längre behövs. Även om vissa situationer fortfarande kräver inlämning av kontrolluppgifter KU10–19.

Specifika regler för föreningar

Föreningsstyrelsen måste redovisa bruttolönen samt värdet av eventuella skattepliktiga förmåner och kostnadsersättningar som inte är undantagna från skatteavdrag. Om den totala ersättningen till en person inte överstiger 1 000 kronor under inkomståret, är föreningen inte skyldig att betala arbetsgivaravgift eller göra skatteavdrag.

Det finns undantag för idrottsutövare anställda av ideella föreningar; om ersättningen inte överstiger ett halvt prisbasbelopp, behöver föreningen inte betala arbetsgivaravgift eller göra skatteavdrag. Denna regel gäller dock inte för kanslipersonal, vaktmästare eller försäljningspersonal.

Regler för musiker och andra artister

När en förening anlitar musiker eller andra artister finns det särskilda regler att beakta, inte bara för konsertarrangörer utan även för föreningar som engagerar artister för evenemang. En användbar resurs är arrangörshandboken tillgänglig på www.mais.se.

Deklaration för ideella föreningar

Ideella föreningar deklarerar genom Inkomstdeklaration 3, som inkluderar både en särskild självdeklaration och särskilda uppgifter. Mer information om dessa och andra regelverk finns på Skatteverkets hemsida.

Att navigera i regelverket kring skatteavdrag och arbetsgivaravgifter är en viktig del av att driva en förening. Genom att följa dessa regler säkerställer föreningen att den uppfyller sina lagstadgade skyldigheter och bidrar till en transparent och ansvarsfull ekonomisk förvaltning.