Skriftlig Redogörelse för Brandskydd i Föreningslokaler

Lagen om skydd mot olyckor (LSO) kräver att ägare till vissa byggnader eller anläggningar lämnar in en skriftlig redogörelse om brandskyddet. Denna förpliktelse gäller specifikt byggnader eller anläggningar där riskerna och konsekvenserna av en brand skulle vara särskilt allvarliga, vilket ofta inkluderar föreningslokaler.

Vad Innebär Skriftlig Redogörelse?

En skriftlig redogörelse är en detaljerad dokumentation som beskriver hur brandskyddet i byggnaden eller anläggningen upprätthålls. Den bör innehålla information om:

 • Riskbedömningar som identifierar potentiella brandrisker.
 • Åtgärder som vidtagits för att minska eller eliminera dessa risker.
 • Detaljer kring brandskyddsutrustning och hur denna underhålls.
 • Utrymningsplaner och hur dessa kommuniceras till användare av byggnaden.
 • Utbildningsinsatser och information som erbjudits till personal och användare av lokalen.

Ansvaret ligger på Fastighetsägaren

Ansvaret för att säkerställa ett adekvat brandskydd vilar alltid på fastighetsägaren eller den som har nyttjanderätt till byggnaden. Det innebär att det är upp till ägaren eller nyttjanderättshavaren att inte bara upprätta den skriftliga redogörelsen utan också att se till att de åtgärder som beskrivs i dokumentet genomförs och upprätthålls.

Varför är Skriftlig Redogörelse Viktig?

Den skriftliga redogörelsen är inte bara ett juridiskt krav; den är också ett verktyg för att proaktivt arbeta med brandskydd. Genom att noggrant dokumentera och utvärdera brandskyddsarbetet:

 • Förbättras säkerheten för alla som använder lokalen.
 • Minimeras risken för brand och dess potentiella konsekvenser.
 • Underlättas samarbetet med räddningstjänsten, som kan ge ytterligare råd och stöd baserat på redogörelsen.

Steg för att Upprätta en Skriftlig Redogörelse

För att upprätta en skriftlig redogörelse bör fastighetsägaren:

 1. Genomföra en omfattande riskanalys.
 2. Identifiera och dokumentera befintliga och potentiella brandskyddsåtgärder.
 3. Säkerställa att nödvändig utbildning och information når alla relevanta personer.
 4. Regelbundet revidera och uppdatera redogörelsen för att spegla eventuella förändringar i användningen av byggnaden eller anläggningen.

Slutord

Att lämna in en skriftlig redogörelse för brandskydd är en viktig del av att upprätthålla en säker miljö i föreningslokaler. Det kräver ett genomtänkt och kontinuerligt arbete från fastighetsägarens sida, men är avgörande för att skydda liv och egendom.